Istorijat Rotari kluba Sombor

Ideju rotarijanstva doneo je u Sombor 30-tih godina ovog veka dr Milenko Petrović.

Osnivačka skupština Rotari Kluba u Somboru održana je 19. aprila 1937., u prostorijama "Lojda", godine uz prisustvo 17 članova, koji su, pored obaveznih dokumenata, svojeručno potpisali do danas sačuvane izjave o prihvatanju članstva i pridržavanju usvojenih pravila. Do osnivanja bi svakako došlo bar 6 do 7 godina ranije, da nije bilo otpora grupe javnih i kulturnih radnika, kao i jednog broja gradskih službenika predvođenih tadašnjim gradonačelnikom, kome je jasno stavljeno do znanja da istaknute političke ličnosti iz uprave grada ne mogu biti osnivači Kluba. Imena utemeljivača Rotari pokreta u Somboru do danas su sačuvana od zaborava: ALTMAN EUGEN, trgovina ulja i benzina, ANĐAL NANDOR, ovlašćeni građevinski preduzimač, BALOG ing JULIJE, inženjerski poslovi, BALAŠEVIĆ dr PAVLE, advokat, stečajno pravo, GERNER JOVAN, trgovina građevinskog materijala i drveta, GRGUROV dr KOSTA, zubni lekar, KRISTIFOROVIĆ IVAN, suvlasnik firme "Kristiforović i Komp.", LEPEDAT MILOŠ, direktor Somborske štedionice d.d, MILER dr JULIJE, advokat, sekretar Trgovačkog udruženja, PAVLOVIĆ MILORAD, profesor Državne muške učiteljske škole, PETROVIĆ dr MILENKO, upravnik Državne bolnice, POLAČEK ŽIVKO, trgovina manufakturne i tekstilne robe, POPOVIĆ ISA, školski nadzornik osnovne nastave, RACIĆ ĐORĐE, suvlasnik veletrgovine kolonijalne robe "Racić i Abraham", RADOJEVIĆ NIKOLA, trgovina kratke i pomodne robe, VUJIĆ SAMKO, vlasnik apoteke, i CVIRŠIC KARLO, vlasnik električarskog preduzeća.

Nakon upoznavanja sa načelima i pravilima rotarijanstva izabrana je privremena uprava; dr Milenko Petrović, upravnik Državne bolnice, predsednik, dr Kosta Grgurov, dentist, potpredsednik, te tajnik Julije Miler, sekretar "Lojda" i blagajnik Ivan Kristiforović. Odlučeno je da se do daljeg sastanci održavaju svakog utorka od 20 sati u gostionici "Solun" Spasoja Đorđevića.

Već 29. maja 1937. u velikoj sali hotela "Sloboda", održana je proslava prijema Kluba u Međunarodnu Rotari organizaciju, uz prisustvo dr Vladimira Belajčića, guvernera 77 Rotari distrikta (oblast Kraljevine Jugoslavije), predstavnika brojnih rotari klubova i gradskih uglednika, sve u svemu, preko 150 zvanica. Od toga dana, somborski Rotari klub, nazvan "Mezimče", postaje ravnopravni član već brojne porodice jugoslovenskih rotari klubova. Od tada se redovni nedeljni sastanci Kluba održavaju u prostorijama "Lojda", a kasnije u "Slobodi".

Svečana predaja povelje Međunarodne Rotari organizacije Klubu bila je 30. oktobra iste godine na zajedničkoj Charter svečanosti sa Klubom iz Stare Kanjiže, održanoj, takođe, u svečanoj sali hotel "Slobode", uz prisustvo brojnih uglednih zvanica i novog guvernera Stevana Pavlovića. Do početka Drugog svetskog rata Rotari Klub u Somboru je razvio veliki broj aktivnosti na socijalnom i humanitarnom planu, stalno šireći i negujući prijateljstvo i ideju da je služba drugima iznad ličnih interesa.

Predsednici su bili Dr Milenko Petrović (1937-1938, 1938-1939), Dr Kosta Grgurov (1939-1940) i Ivan Kristiforović (1940-1941), a sekretar Julije Miler (1937-1941).

Za vreme Drugog svetskog rata klub je dosao pod udar okupacionih vlasti. U posleratnom periodu komunistička vlast nije dozvoljavala rad Rotari organizacije do pred kraj devedesetih godina dvadesetog veka.

Na inicijativu Dr Aleksandra Crevara je 4. Avgusta 1998. godine grupa entuzijasta (Aleksandar Crevar, Branko Milešević, Radivoj Vukčević, Josip Fratrić i Saša Mešterović) uz svesrdnu pomoć Slobodana Marinkovića (tadašnjeg predsednika Rotari kluba Novi Sad) i ostalih članova mentorskog Rotari kluba Novi Sad, formirala inicijativnu grupu radi reosnivanja Rotari kluba u Somboru.

Zahvaljujući povećanju broja članova novembra 1998. godine inicijalna grupa postaje Rotari klub u osnivanju i već decembra 1998. godine se registruje kao udruženje građana. Pored članova inicijativne grupe, među osnivačima su još i: Momir Janjatović, Dragoslav Vidović, Milan Jovanović - Jofke, Veljko Suzić, Karlo Hameder i Branko Vasiljević.

Rotari klub Sombor je ponovo punopravni član Međunarodne Rotari organizacije od 27. avgusta 1999.

Svečano uručivanje povelje o članstvu Rotari kluba Sombor u Međunarodnom Rotariju i večera u tu čast održani su u subotu 15. aprila 2000. godine u u kristalnoj sali hotela "Sloboda" u Somboru, baš kao pre 63 godine. Članovi na čarteru kluba su: Dr Aleksandar Crevar, Dr Saša Mešterović, dipl.pravn. Radivoj Vukičević, dipl.ekon. Branko Milešević, dipl.ekon. Josip Fratrić, Dr Dragoslav Vidović, akad.slikar graf. Milan Jovanović Jofke, Mr arh.i urb. Momir Janjatović, Dr Branko Vasiljević, dipl.ing. Veljko Suzić, dipl.ekon. Milan Dozet, dipl.ing. Rajko Simin, Mr Stanislav Knežević, Aleksandar Dimitrijević, dipl.ing. Aleksandar Nikolić, dipl.pravn. Zlatko Strilić i Stevan Terbec.